ข้อมูลและสภาพทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

            องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากที่ทำการอำเภอกุมภวาปีประมาณ  23  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  55.841  ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลพันดอน  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลผาสุก  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี

แบ่งเขตการปกครอง     ออกเป็น 19 หมู่บ้าน

 ประชากร     จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,262   ครัวเรือน  แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ (ข้อมูล ณ  ก.พ. 5๕)

ตำบล บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวมทั้งสิ้น
เสอเพลอ บ้านสงเปลือย 1 223 455 484 939
บ้านเสอเพลอ 2 129 295 291 586
บ้านเหล่ากล้วย 3 195 404 402 806
บ้านโนนขี้เหล็ก 4 93 162 183 345
บ้านทองอินทร์ 5 223 484 460 944
เสอเพลอ บ้านสวนมอญ 6 153 329 308 637
บ้านโนนสวรรค์ 7 99 182 178 360
บ้านโคกศรีสำราญ 8 194 358 345 703
บ้านสงเปลือย 9 177 340 347 687
บ้านโนนศรีสมพร 10 134 259 255 514
บ้านวังหน้าผา 11 206 352 336 688
บ้านดงสามสิบ 12 152 333 356 689
บ้านทองอินทร์ 13 173 356 338 694
บ้านหนองนาคำ 14 90 143 153 296
บ้านโคกศรีสำราญ 15 141 266 271 537
บ้านสงเปลือย 16 194 395 398 793
บ้านโคกศรีสำราญ 17 132 307 283 590
บ้านวังหน้าผา 18 128 285 285 570
บ้านสงเปลือย 19 141 346 346 692
รวมทั้งหมด  19  หมู่บ้าน 2,977 6,051 6,019 12,070

         

ศักยภาพขององค์การบริหาร 

–  จำนวนบุคลากร   ๕5   คน

– จำนวนฝ่ายบริหาร   ๔  คน

– จำนวนสมาชิกสภา อบต. ๓๘ คน

 

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไป    เป็นพื้นที่ลาดเอียงเชิงเขาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมาทางตะวันตกเฉียงเหนือ  สภาพดินเป็นลูกคลื่นลานลาด  มีการระบายน้ำได้เร็ว  ชั้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนดินทราย มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำถึงต่ำมาก  ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ

 

ผลการพัฒนาแหล่งน้ำที่ผ่านมา

ตามผลงานและการพัฒนาตามผลงานที่ผ่านมาปรากฏให้เห็นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึง ปี 255๖  ได้มีการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเป็นของตนเองได้ไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมเนื่องจากงบประมาณในการบริหารมีอย่างจำกัดแม้จะได้รับการสนับสนุนในการดำเนิการบ้างจากงบประมาณเฉพาะกิจจากรัฐบาลแต่ก็เป็นงบประมาณเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้นำที่ครอบคุมพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยในการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากตลอดปี  และตำบลเสอเพลอมีสภาพพื้นดินทั้งบนและดินชั้นล่างไม่เอื้ออำนวนต่อแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งต้องเก็บน้ำไว้ได้ท้งปีและสภาพปัจจุบันปี ๒๕๕๖ เป็นปีวิกฤตน้ำอย่างรุ่นแรงที่ของพื้นที่ ประกอบกับในปีงบประมาณนี้ได้รับความกรุณาการพัฒนาแหล่งน้ำจาก นพค.จำนวน  …หนองซึ่งเป็นหนองน้ำหลักในการเก็บน้ำตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อบต.หากได้รับความอนุเคราะฆ์ครบและทั่วถึงตามแนวทางการพัฒนาแหล่งนำครบทุกโครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามคำบรรยาแล้วราษฎรภายใต้ร่มโพธิสมพรคงไม่มีความทุกยากและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้เอยู่หัวคงปราบปรื่มปิติเป็นยิ่งที่หน่วยงานทางทหาร นพค.กองทัพบกของไทยภายใต้เบื้องยุคบลทได้ตอบสนอพระบรมราชหฤทัยของพระองค์