นายศักดิ์ชัย กิติราช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(0885488113)

จ่าสิบเอกธนพชัย พละจู

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Picture26-150x200

(ว่าง)

พนักงานครู อบต.

1403596172_9141

นางสุรัสวดี ชินบุตร

พนักงานครู อบต.

1403596212_4348

นางสายสมร มหาสาร

พนักงานครู อบต.

1403596239_7801

นางวงศ์เดือน   คุโณ

พนักงานครู อบต.

1403596602_6178

นางสุมาลี จงฤาชา

พนักงานครู อบต.

Picture26

นางวัชรา  ศรีแดดัน

พนักงานครู อบต.

Picture26

( ว่าง )

พนักงานครู อบต.

พนักงานจ้าง

1536552723_5311

นางสาวอมรัตน์  ภูทรายขาว

ผช.นักวิชาการศึกษา

ผู้ดูแลเด็ก อบต.เสอเพลอ

1412658173_5893

นางจันทร์เพ็ญ หัดสิม

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

1412659835_2713

นางสาวณัฐชาภรณ์ พิมพ์ศรี

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

1403756877_4589

นางดอกไม้ บุตรสาระ

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

1536552705_2616

นางสาวสุพาดา บรมฤทธิ์

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

1560218414_5831

นางสาวนิภาพร ขนันทอง

ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก