นางนิตยา ตาน้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง (089-3506406)

นางสาวประภาภรณ์  พุทธพงษ์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน (082-4516199)

นางวาสนา ศรีสังข์ (นวก.การเงินและบัญชี)

นางวาสนา   ศรีสังข์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปาริชาติ ชารี(1)

นางสาวปาริชาติ   ชารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.จริญญา ทาบุญเมือง (จนท.พัสดุ)

นางสาวจริญญา  หาบุญเมือง

เจ้าพนักงานพัสดุ

EPSON MFP image

สิบเอกหญิงธิดารัตน์   สาขามุละ

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

พนักงานจ้างกองคลัง

Picture26

น.ส.จิตนา พรหมสิทธิ์

ผช.จนท.พัสดุ

Picture26

น.ส.สมฤทัย สว่างโคกกรวด

คนงานทั่วไป

1617259268_5537

นางสาววิสุดตา วงษ์เปลียว

คนงานทั่วไป

อังสุมาริน

นางสาวอังสุมาลิน   ลีทองดี

คนงานทั่วไป