นางนิตยา ตาน้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง (089-3506406)

นางสาวนิรชา อริยธนวัฒน์

หัวหน้าฝ่ายการเงิน (090-8451190)

Picture26

(ว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปาริชาติ ชารี(1)

นางสาวปาริชาติ   ชารี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Picture26

(ว่าง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

1617260347_5860

นางสาวธัญญาลักษณ์ สายแสง

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

พนักงานจ้างกองคลัง

Picture26

น.ส.จิตนา พรหมสิทธิ์

ผช.จนท.พัสดุ

Picture26

น.ส.สมฤทัย สว่างโคกกรวด

คนงานทั่วไป

1617259268_5537

นางสาววิสุดตา วงษ์เปลียว

คนงานทั่วไป

1617259143_5158

นางสาวพรรณนิภา ลีสิงห์

คนงานทั่วไป

อังสุมาริน

นางสาวอังสุมาลิน   ลีทองดี

คนงานทั่วไป