นายเกรียงไกร จุลทองภิพัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง (081-8734503)

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

1536552607_6903

นายสรายุทธ บรรณารักษาสัตย์

นายช่างโยธา

1536553355_1561

นายวิธวัท จังพล

นายช่างไฟฟ้า

พนักงานจ้างกองช่าง

1447143886_8954

น.ส.อัฐศญานนท์ ทิพเสถียร

ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

1447144239_1562

นายนพดล   โคตรหัสดี

พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

1403673483_8547

นายสุเนตร์  คำน้อย

ผช.ช่างไฟฟ้า

มาย

นายสุรัตน์   มูลตลาด

คนงานทั่วไป

จารุวรรณ

นางสาวจารุวรรณ  พรมทองดี

คนงานทั่วไป