นายลิขิต โรจนชัย

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (081-0497855)

คนงานทั่วไป

นางสาวณัฐิยา   วงษ์จันทร์แดง

คนงานทั่วไป