นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ

หัวหน้าสำนักปลัด (084-4280650)

1403592540_4024

นางอารินี กาวรรณธง

นักทรัพยากรบุคคล

1403592570_7123

นางสาววัชราภรณ์   ประทุมพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รูป KANYA 2 นักจัดการ

น.ส.กัญญนันท์ จันทรากุลนนท์

นักจัดการงานทั่วไป

เอกสิทธิ์ เพลิดพราว

นายเอกสิทธิ์   เพลิดพราว

นิติกร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธนัญชนก   พละจู

นักวิชาการสาธารณสุข

370858

จ่าสิบเอกอรรถพล   ปลั่งกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ

ลูกจ้างประจำ

1403675359_2813

นางวารี เหมะเทวัญ

จนท.วิเคราะห์นโบายและแผน

พนักงานจ้างสำนักปลัด

1447143506_8850

นางสาวสุชัญญา อุทัยแสง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

Picture26-150x200

นายอนันต์ เกษสัญชัย

พนักงานขับรถ

1447142870_6084

นางสาวสุพรรณี วันคำ

คนงานทั่วไป

ทรงฤทธิ์

นายทรงฤทธิ์   บุญโพธิ์เตี้ย

คนงานทั่วไป

อ้อม

นางสาวขจีนัส   เรืองแสน

คนงานทั่วไป

1536552821_7387

นายภาณุพงษ์   แก้วเจริญ

พนักงานขับรถขยะ

1536553076_1565

นายอุทัย ศรีหาปัญญา

คนงานประจำรถขยะ

1617259442_2267

นายสุจินดา พินิจมนตรี

คนงานประจำรถขยะ