นางสาวสุพรรษา สายสมคุณ

หัวหน้าสำนักปลัด (084-4280650)

1403592540_4024

นางอารินี กาวรรณธง

นักทรัพยากรบุคคล

1403592570_7123

นางสาววัชราภรณ์   ประทุมพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1447142521_4552

น.ส.กัญญนันท์ จันทรากุลนนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

เอกสิทธิ์ เพลิดพราว

นายเอกสิทธิ์   เพลิดพราว

นิติกร

Picture26-150x200

(ว่าง)

นักวิชาการสาธารณสุข

ลูกจ้างประจำ

1403675359_2813

นางวารี เหมะเทวัญ

จนท.วิเคราะห์นโบายและแผน

พนักงานจ้างสำนักปลัด

1447143506_8850

นางสาวสุชัญญา อุทัยแสง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

1421649857_6657

นางสาววิชุฎา วงษ์หงษ์สา

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

Picture26-150x200

นายอนันต์ เกษสัญชัย

พนักงานขับรถ

1447142870_6084

นางสาวสุพรรณี วันคำ

คนงานทั่วไป

ไอซ์

นางสาวธนัญชนก   พละจู

คนงานทั่วไป

ทรงฤทธิ์

นายทรงฤทธิ์   บุญโพธิ์เตี้ย

คนงานทั่วไป

อ้อม

นางสาวขจีนัส   เรืองแสน

คนงานทั่วไป

1536552821_7387

นายภานุพงษ์ แก้วเจริญ

พนักงานขับรถขยะ

1536553076_1565

นายอุทัย ศรีหาปัญญา

คนงานประจำรถขยะ

1617259442_2267

นายสุจินดา พินิจมนตรี

คนงานประจำรถขยะ