ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Colity จากการปฏิบัติหน้าที่