นายอภิศักดิ์   พรมโท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

097-3162029

นายทวีศักดิ์   ถาพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
062-2944955
นายอนงค์   เหง้าพรหมมินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
083-3602028
นายสมชาติ   สาริโท
เลขานายก
082-8416840