นายถวิล   อินทะโสม

ประธานสภา อบต.เสอเพลอ

นายนพรัตน์   บุญคุ้ม

รองประธานสภา

ว่าที่ร้อยโทกฤดากร   อึ่งสะกาว

เลขานุการประธานสภา

1

นายวสันต์   หงษาบาล

ส.อบต.หมู่ 1

2

นายเสถียร  แดนเงิน

ส.อบต.หมู่ 2

3

นายถวิล   อินทะโสม

ส.อบต.หมู่ 3

4

นายกิตติ   ศรีหาโคตร

ส.อบต.หมู่ 4

5

นางสุพัตรา   พิพิธ

ส.อบต.หมู่ 5

6

นายบัวเรียน   พาสี

ส.อบต.หมู่ 6

7

นายชูศักดิ์   แสนเสนา

ส.อบต.หมู่ 7

8

นางปทุมวัน   ศิริเลี้ยง

ส.อบต.หมู่ 8

9

นายกฤษณะ   แก้วเจริญ

ส.อบต.หมู่ 9

10

นายยอดชาย   วังตะพันธ์

ส.อบต.หมู่ 10

11

นายอนุศักดิ์   พุทธสา

ส.อบต.หมู่ 11

12

นายอุทัย   วงศ์เสน

ส.อบต.หมู่ 12

13

นายสุรเดช   ชื่นโพธิ์

ส.อบต.หมู่ 13

14

นายรักพงษ์   ไชยสาส์น

ส.อบต.หมู่ 14

15

นายนพรัตน์   บุญคุ้ม

ส.อบต.หมู่ 15

16

นายธนวัฒน์   สมสอง

ส.อบต.หมู่ 16

17

นายสมศักดิ์   เหลาสิงห์

ส.อบต.หมู่ 17

18

นายบุญมี   หาชนนท์

ส.อบต.หมู่ 18

19

นายประสิทธิ์   ฤทธิ์วาปี

ส.อบต.หมู่ 19