ว่าที่ ร้อยโทกฤดากร   อึ่งสะกาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

062-2784156

.

นางกันต์กมล   ไชยราช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

094-2845961

.

สุพรรษา

นางสาวสุพรรษา   สายสมคุณ

หัวหน้าสำนักปลัด

084-4280650

นิตยา

นางนิตยา   ตาน้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

089-3506406

เกรียงไกร

นายเกรียงไกร   จุลทองภิพัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

081-8734503

ศักดิ์ชัย

นายศักดิ์ชัย   กิติราช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

088-5488113

ลิขิต

นายลิขิต   โรจนชัยกุล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

081-0497855

นางพรธนา สุริยะจันทร์

นางพรธนา   สุริยะจันทร์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

089-5729994