องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอเลขที่สำนักงาน

169 หมู่ 9 อบต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370
โทรศัพท์: 042 – 219711-14 โทรสาร 042-219714 e-mail : main.sorphole@gmail.com

วิสัยทัศน์
“คุณธรรมนำความเป็นเลิศด้านการพัฒนา บริหารเป็นธรรม โปร่งใสในวิถี เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ประชาชน ประสานชุมชน สร้างความสามัคคี มุ่งเทคโนโลยี ในใจเยาวชน”
พันธกิจ ( mission )

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง

2) พัฒนาคุณภาพชีวิต  ความมั่นคงของสังคม  และ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนสืบไป

3) ส่งเสริมเศรษฐกิจ  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และ การท่องเที่ยว

4) บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

5) บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง