วันท้องถิ่นไทย

๑๘ มีนาคม วันท้องถิ่นไทย

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ในการนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ นำโดย ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อึ่งสะกาว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จึงนำข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *