ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนในการให้บริการสาธารณะ

หลักเกณฑ์การสนับสนุนการใหดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

4พระราชบัญญัติกำหนดแผนแลดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

13พระราชบัญญัติรักษาความดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

21กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับฯ

22กฎกระทรวงกำหนดวงเงินกาดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

25กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ

28ประกาศคณะกรรมการข้อมูลดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

29ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2561

31คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาค-1ดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

32ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

33ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวดาวน์โหลด อ่าน เพิ่มเติม