Slide ดูทั้งหมด

ข่าวผู้บริหาร         ดูทั้งหมด…

ปลูกต้นไม้ชุมชน 27 มิถุนายน 2565
ข้อบังคับอบต. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565
ประชุมประชาคมตำบล
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม                   ดูทั้งหมด…

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชน 2565
การประชุมแผนการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2
กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2565
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันเปิดเรียน 5 กรกฎาคม 2565)
กิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา)
        โครงการค่ายคุณธรรม อบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาที่ 4-6
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคระบาดทางสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 13-30 มิถุนายน 2565
previous arrow
next arrow
Slider

“จิตสำนึกในหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น”

        ข้าราชการท้องถิ่นต้องมีภาวะผู้นำที่ดี วางตัวให้เหมาะสมและเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของบุคคลอื่น มีความเมตตา เป็นธรรม เป็นผู้มีความรักยุติธรรมและสร้างกระบวนการยุติธรรมและยุติอย่างเป็นธรรมเชิงสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างความสุจริตในการปฏิบัติงาน มีจิตวิญญาณของผู้ให้อนึ่งว่าผู้รับ มุ่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกรักท้องถิ่น นั่นคือจิตสำนึกอันแท้จริงของข้าราชการท้องถิ่นในการขับเคลื่อน ประเทศไทย

ว่าที่ ร้อยโท กฤดากร อึ่งสะกาว
รบ.,นบ.,คบ.,ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ปลัด อบต.เสอเพลอ
NO GIFT

บริการประชาชน

แหล่งท่องเที่ยว

งานบริการออนไลน์

  417268
  Users Today : 13
  This Month : 68
  This Year : 1882
  Total Users : 2247
  Views Today : 193
  Total views : 9507
  Who's Online : 1
ตัวกรอง : ทั้งหมดเปิดคำตอบสมบูรณ์ปิดไม่มีคำตอบ
เปิดNik asked 4 เดือน ago • 
47 views1 answers0 votes
เปิดAsiong Farma asked 2 สัปดาห์ ago • 
2 views0 answers0 votes
เปิดsdf asked 4 สัปดาห์ ago • 
4 views0 answers0 votes

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider