Slide ดูทั้งหมด

ข่าวผู้บริหาร         ดูทั้งหมด…

ปลูกต้นไม้ชุมชน 27 มิถุนายน 2565
ข้อบังคับอบต. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565
ประชุมประชาคมตำบล
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม                   ดูทั้งหมด…

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด “ 2567 ”
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเสอเพลอ
“โรงเรียนสูงวัยไทเสอเพลอ”
ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
การตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารกลางวัน ศพด.
มอบของใช้ให้กับประชาชนยากไร้ในพื้นที่
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดภายในพื้นที่
“โรงเรียนสูงวัยไทเสอเพลอ”
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเสอเพลอ
มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ
previous arrow
next arrow
Slider

“จิตสำนึกในหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น”

        ข้าราชการท้องถิ่นต้องมีภาวะผู้นำที่ดี วางตัวให้เหมาะสมและเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของบุคคลอื่น มีความเมตตา เป็นธรรม เป็นผู้มีความรักยุติธรรมและสร้างกระบวนการยุติธรรมและยุติอย่างเป็นธรรมเชิงสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างความสุจริตในการปฏิบัติงาน มีจิตวิญญาณของผู้ให้อนึ่งว่าผู้รับ มุ่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกรักท้องถิ่น นั่นคือจิตสำนึกอันแท้จริงของข้าราชการท้องถิ่นในการขับเคลื่อน ประเทศไทย

ว่าที่ ร้อยโท กฤดากร อึ่งสะกาว
รบ.,นบ.,คบ.,ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ปลัด อบต.เสอเพลอ
NO GIFT

Vedio

บริการประชาชน

แหล่งท่องเที่ยว

งานบริการออนไลน์

  424267
  Users Today : 9
  This Month : 31
  This Year : 832
  Total Users : 9246
  Views Today : 144
  Total views : 26925
  Who's Online : 1