Slide ดูทั้งหมด

ข่าวผู้บริหาร         ดูทั้งหมด…

ปลูกต้นไม้ชุมชน 27 มิถุนายน 2565
ข้อบังคับอบต. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565
ประชุมประชาคมตำบล
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม                   ดูทั้งหมด…

ออกพื้นที่สำรวจผู้ป่วยติดเตียงที่มีความต้องการผ้าอ้อมสำเร็จรูป
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ร่วมกับ ก.อรมน อุดรธานี มอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาศในพื้นที่ตำบลเสอเพลอ
ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุสูงวัยไทเสอเพลอ
โครงการกีฬากลุ่มเสอเพลอ-ผาสุก
พิธีทำบุญสำนักงาน
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายอำเภอกุมภวาปี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสูงวัยไทเสอเพลอ รุ่นที่ 5
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ประชุมการติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอภิศักดิ์ พรมโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ รองปลัด และเจ้าหน้าที่ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ITA ระดับ AA ณ ห้องประชุมทองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมลงพื้นที่เชิงรุก “เคาะประตูบ้าน”
previous arrow
next arrow
Slider

“จิตสำนึกในหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น”

        ข้าราชการท้องถิ่นต้องมีภาวะผู้นำที่ดี วางตัวให้เหมาะสมและเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของบุคคลอื่น มีความเมตตา เป็นธรรม เป็นผู้มีความรักยุติธรรมและสร้างกระบวนการยุติธรรมและยุติอย่างเป็นธรรมเชิงสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างความสุจริตในการปฏิบัติงาน มีจิตวิญญาณของผู้ให้อนึ่งว่าผู้รับ มุ่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกรักท้องถิ่น นั่นคือจิตสำนึกอันแท้จริงของข้าราชการท้องถิ่นในการขับเคลื่อน ประเทศไทย

ว่าที่ ร้อยโท กฤดากร อึ่งสะกาว
รบ.,นบ.,คบ.,ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ปลัด อบต.เสอเพลอ
NO GIFT

บริการประชาชน

แหล่งท่องเที่ยว

งานบริการออนไลน์

  420658
  Users Today : 3
  This Month : 339
  This Year : 1065
  Total Users : 5637
  Views Today : 5
  Total views : 18910
  Who's Online : 1