Slide ดูทั้งหมด

ข่าวผู้บริหาร         ดูทั้งหมด…

ประชุมประชาคมตำบล
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ขนงพระ
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม                   ดูทั้งหมด…

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี 2565
โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่
การประชุมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2565
การประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการที่สาธารณะ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
กิจกรรม “ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”
ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการหนูน้อยสุขภาพดี แค่นี้เราทำได้ ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
previous arrow
next arrow
Slider

“จิตสำนึกในหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น”

        ข้าราชการท้องถิ่นต้องมีภาวะผู้นำที่ดี วางตัวให้เหมาะสมและเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของบุคคลอื่น มีความเมตตา เป็นธรรม เป็นผู้มีความรักยุติธรรมและสร้างกระบวนการยุติธรรมและยุติอย่างเป็นธรรมเชิงสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างความสุจริตในการปฏิบัติงาน มีจิตวิญญาณของผู้ให้อนึ่งว่าผู้รับ มุ่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกรักท้องถิ่น นั่นคือจิตสำนึกอันแท้จริงของข้าราชการท้องถิ่นในการขับเคลื่อน ประเทศไทย

ว่าที่ ร้อยโท กฤดากร อึ่งสะกาว
รบ.,นบ.,คบ.,ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ปลัด อบต.เสอเพลอ
NO GIFT

บริการประชาชน

แหล่งท่องเที่ยว

งานบริการออนไลน์

  416599
  Users Today : 5
  This Month : 157
  This Year : 1213
  Total Users : 1578
  Views Today : 8
  Total views : 5901
  Who's Online : 1
ตัวกรอง : ทั้งหมดเปิดคำตอบสมบูรณ์ปิดไม่มีคำตอบ
Sorry, but nothing matched your filter

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider