Slide ดูทั้งหมด

ข่าวผู้บริหาร         ดูทั้งหมด…

ปลูกต้นไม้ชุมชน 27 มิถุนายน 2565
ข้อบังคับอบต. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565
ประชุมประชาคมตำบล
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลช่อสะอาด
previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม                   ดูทั้งหมด…

        โครงการค่ายคุณธรรม อบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาที่ 4-6
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคระบาดทางสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 13-30 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเสอเพลอ 28 มิถุนายน 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลมีงานทำ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
กลุ่มเดิน-วิ่ง ตำบลเสอเพลอ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเสอเพลอ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565
พิธีมอบเงิน ค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ (พ.ศ.2566-2570)
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี 2565
previous arrow
next arrow
Slider

“จิตสำนึกในหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น”

        ข้าราชการท้องถิ่นต้องมีภาวะผู้นำที่ดี วางตัวให้เหมาะสมและเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของบุคคลอื่น มีความเมตตา เป็นธรรม เป็นผู้มีความรักยุติธรรมและสร้างกระบวนการยุติธรรมและยุติอย่างเป็นธรรมเชิงสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างความสุจริตในการปฏิบัติงาน มีจิตวิญญาณของผู้ให้อนึ่งว่าผู้รับ มุ่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกรักท้องถิ่น นั่นคือจิตสำนึกอันแท้จริงของข้าราชการท้องถิ่นในการขับเคลื่อน ประเทศไทย

ว่าที่ ร้อยโท กฤดากร อึ่งสะกาว
รบ.,นบ.,คบ.,ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ปลัด อบต.เสอเพลอ
NO GIFT

บริการประชาชน

แหล่งท่องเที่ยว

งานบริการออนไลน์

  417039
  Users Today : 12
  This Month : 40
  This Year : 1653
  Total Users : 2018
  Views Today : 25
  Total views : 8065
  Who's Online : 1
ตัวกรอง : ทั้งหมดเปิดคำตอบสมบูรณ์ปิดไม่มีคำตอบ
Sorry, but nothing matched your filter

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider